ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

 PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI DK16

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 


KONTAKT
   

Kalendarium

W dniu 06.07.2018r. Inżynier Kontaktu wystawił Świadectwo Przejęcia według subkl. 10.1 WK dla „Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 oznaczany w Aneksie nr 4 jako Odcinek nr 2”

 

W dniu 14.06.2018r. obradowała Komisja Odbioru Ostatecznego Zamawiającego. 

  

W dniu 11.06.2018r. Wykonawca złożył pismo dot. zakończenia robót oraz wniosek o wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 oznaczany w Aneksie nr 4 jako Odcinek nr 2”

 


 

W dniu 11.08.2017 Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia nr 1/DK16 wg Subkl. 10.2 WK dla  zakresu: 

 

- Odcinek drogi DK16 od km 18+500 do km 18+932,00 wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

 

- Aneks nr 1 z dnia 07.08.2015 do umowy GDDKiA –O/OL-R2-R1-2811-08/13 z dnia 15.06.2015, dot. wskaźników dla cen robót budowlano- montażowych i obiektów budowlanych. 

Zestawienie pozwoleń na użytkowanie- droga DK16 >>>

 


 

Kamień milowy: 

 

Wykonawca w Programie pokazał Kamień Milowy tj. 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, który Wykonawca musi osiągnąć w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia nie wliczając okresu zimowego (od 15.12 do 15.03) na wartość:

- 20% z ZKK =  1 318 200 354,97 PLN brutto tj. 263 640 070,99 PLN brutto do dnia 15.04.15r.

Wykonawca osiągnął Kamień Milowy - na dzień wydania PŚP nr 9 z datą 30.03.2016r.(minęło 6,5 miesiąca nie wliczając okresu zimowego) Wartość Robót oraz zakupionych na potrzeby Kontraktu Materiałów osiągnęła zaawansowanie =284 257 951,07 PLN brutto (łącznie S7 

i DK16) co stanowi 107,82 %KM

W/w wartości są wyliczane z Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przed podziałem na S7 

i DK16 tj. od wartości całej inwestycji wg Umowy 1 318 200 354,97 PLN brutto.


Pismem z dnia 18.04.2016r. Inżynier potwierdził, że na dzień wydania PŚP nr 9 tj. 30.03.2016r. Wykonawca wykonał Minimalną Ilość Wykonania w wysokości przewidzianej Kontraktem osiągając zaawansowanie 284 257 951,07 zł brutto co stanowi 21,56% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu:


06.07.2015r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu Program nr 1.

15.07.205r. Inżynier przekazał uwagi do złożonego Programu nr 1.

22.07.2015r. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia rewizję Programu nr 1.

31.07.2015r. Inżynier Kontaktu przekazał do Zamawiającego złożony przez Wykonawcę Program nr 1 celem zaopiniowania.

04.08.2015r. Program nr 1 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.

31.05.2016r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu Aktualizację Programu nr 1 (Program nr 2).

10.06.2016r. Inżynier przekazał uwagi do złożonego Programu nr 2

05.07.2016r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu aktualizację Programu Wykonawcy – rewizja nr 3

22.07.2016r. Inżynier przekazał Wykonawcy pismo, informujące o braku zgody na zatwierdzenie przedłożonego Programu.

12.08.2016r. Wykonawca złożył: Skumulowane Roszczenie Wykonawcy. 

31.08.2016r. Inżynier przekazał Wykonawcy pismo, informujące, iż Inżynier oczekuje na uzupełnienie Projektu Zmiany Organizacji Ruchu o planszę połączenia odcinka B z odcinkiem C1, obrazującą sposób prowadzenia ruchu na styku odcinków. 

14.09.2016r. Wykonawca przedłożył rewizję skumulowanego/zbiorczego Roszczenia. 

19.10.2016r. Wykonawca przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do decyzji Inżyniera w sprawie Skumulowanego Roszczenia Wykonawcy. 

16.11.2016r. Inżynier Kontraktu podtrzymał swoje stanowisko z pisma z dnia 04.11.2016r 

28.03.2017r. Inżynier otrzymał, od Wykonawcy rewizję skumulowanego roszczenia.

04.04.2017r. Inżynier, od Wykonawcy Program nr 4 z dnia 24.03.2017r. wnioskujący o przedłużenie realizacji kontraktu do 14.12.2017r.

07.04.2017r. Inżynier Kontraktu poinformował Wykonawcę, że obowiązujący jest zatwierdzony w dniu 04.08.2015r. Program nr 1 z dnia 22.07.2015r.